Informovaný súhlas

Poučenie a Informovaný súhlas pri užívaní proteínovej diéty DrSLIM pri kúpe tovaru cestou e-shopu

Poskytované služby a užívanie produktov DrSLIM u zdravých klientov v presne definovaných množstvách predpísaných výrobcom nevyvolávajú žiadne komplikácie. V prípade akýchkoľvek subjektívnych problémov, aj len zdanlivo spojených s poskytnutými službami je klient povinný kontaktovať zamestnanca / konateľa spoločnosti NaturSlim, s.r.o. so sídlom Humenné, Vaľaškovská 6210/ 21, 06601, IČO: 47 014 342 („Poskytovateľ“ na čísle 0917 835 988 ktorý mu služby poskytol a musí diétu prerušiť. Klient je povinný v takomto prípade okamžite vyvinúť súčinnosť s poskytovateľom a riadiť sa jeho pokynmi.

Vyhlasujem, že som si pri kúpe tovaru cestou e-shopu prečítal všetky pokyny týkajúce sa indikácií a kontraindikácií užívania produktov a porozumenému textu som porozumel. Vyhlasujem, že pri akýchkoľvek pochybnostiach o množstve, spôsobe užívania produktov DrSLIM a vhodnosti užívania produktov budem kontaktovať „Poskytovateľa “ tak, aby som bol / bola riadne a dôsledne informovaný/á a poučený/á o povahe služieb, ktoré mi majú byť poskytnuté, vrátane informácií o postupoch, ako aj o možných následkoch a možných rizikách spojených s navrhovanými službami, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a o prípadných rizikách odmietnutia služieb.

Vyhlasujem, že mi boli zodpovedané všetky otázky, ktoré ma v súvislosti s poskytnutím služieb zaujímali a boli mi nejasné. Odpovede mi dostatočne objasnili a ozrejmili všetky okolnosti, ktoré ma zaujímali.

Beriem na vedomie, že ani pri správnom poskytnutí služieb nie je možné zaručiť dosiahnutie zamýšľaného výsledku. Aj po správne poskytnutých službách sa totiž môžu vyskytnúť komplikácie a/alebo reakcie organizmu, ktoré nemožno vopred predvídať. Klient berie na seba všetky riziká spojené s užívaním proteínovej diéty pri nedodržaní predpísaných postupov, predpísaných kontrol na odbornom pracovisku, svojvoľnom užívaní proteínových produktov či nadmernom, resp. nevhodnom type a frekvencií cvičenia.

Beriem na vedomie, že zamestnanec „Poskytovateľa“ v prípade potreby bezprostredne pred poskytnutím služieb preverí a zhodnotí spôsobilosť klienta na absolvovanie služby. Klient bude poučený o zdravom životnom štýle, potrebe správnej fyzickej aktivity, obmedzení príjmu kalorických jedál, oboznámený s rôznymi typmi redukčných režimov a diét, bude mu poskytovateľom zostavený špecifický jedálniček na základe optimálneho príjmu zeleniny a nízkokalorických jedál, a bude poučený o vhodnom type cvičebných aktivít, ktoré sa však môžu podľa potreby meniť a upravovať, hlavne v súvislosti s prekonanými ochoreniami či inou fyzickou aktivitou.

Klient podpisom potvrdzuje, že sa nelieči na závažné ochorenie obličiek, pečene, kardiovaskulárneho systému, onkologické ochorenie, nemá trombofilný ani iný stav vedúci ku krvácaniu či vzniku krvných zrazenín a ani iné vážne ochorenie, ktoré by bolo v čase indikácie produktov DrSLIM v destabilizovanom stave. Klientka svojim podpisom potvrdzuje, že nezatajila svoje TEHOTENSTVO a dojčenie. Klient podpisom potvrdzuje, že v prípade indikácie liekov ošetrujúcim resp. odborným lekárom tieto berie podľa predpisu a zúčastňuje sa kontrol na odbornom lekárskom pracovisku.

Vyššie uvedené poučenie bolo jasné a zrozumiteľné, interpretované ohľaduplným spôsobom. Na základe tohto poučenia som sa rozhodol/la bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom na prijatie slobodného rozhodnutia. Súhlasím s poskytnutím, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov týkajúcich sa zdravia pre potreby spoločnosti podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v požadovanom rozsahu.

Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním služieb klientovi.

Potvrdzujem, že súhlasím s poskytnutím služieb a beriem vyššie uvedené na vedomie.