Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NaturSLIM, s.r.o. (ďalej len „VOP“) stanovujú práva, povinnosti a zásady právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a platia pre nákup tovaru v internetovom obchode drslim.sk. Sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Pre účely VOP a právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

 1. Predávajúcim je NaturSLIM s.r.o, sídlo: Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2746/P, elektronická adresa: www.drslim.sksbelcak@gmail.com, IBAN: SK12 1100 0000 0029 2588 9955. Predávajúci je prevádzkovateľom portálu www.drslim.sk.
 2. Adresou na doručovanie je adresa DrSlim centrum, Teslova 15, 821 01 Bratislava, ktorá slúži na doručovanie objednávok od kupujúceho.
 3. Výdajným miestom je sídlo skladu predávajúceho nachádzajúce sa na adrese: DrSlim centrum, Teslova 15, 821 01 Bratislava, ktoré slúži na osobný odber objednaného tovaru kupujúcim.
 4. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 5. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a/alebo plnení zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania, alebo podnikania, či ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca (vrátane zástupcu fyzickej osoby podnikateľa). Predávajúci za spotrebiteľa nepovažuje žiadnu právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľ, a to ani v prípade ak takáto osoba zamestnáva menej ako desať osôb alebo jej ročný obrat alebo celková ročná bilančná hodnota nepresahuje 2.000.000,-EUR.
 6. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než podnikateľského oprávnenia podľa osobitných predpisov a pre účely VOP tiež ten, kto jedná v súlade s vyššie uvedeným v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ak ako kupujúci uvedie v objednávke svoje IČO, berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 7. Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa prostredníctvom oprávnenej fyzickej osoby zaregistrovala na webovej stránke www.drslim.sk.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.
 9. Webovou stránkou je webová stránka www.drslim.sk
 10. Tovarom sú produkty ponúkané predávajúcim na webovej stránke.
 11. Registrácia je uvedenie správnych a pravdivých údajov užívateľom na webovej stránke za účelom pristupovania do užívateľského rozhrania užívateľa na webovej stránke a prípadného následného objednávania tovaru.
 12. Užívateľský účet je účet užívateľa zriadený na webovej stránke prostredníctvom ktorého je užívateľ oprávnený objednávať tovar. Údaje uvedené užívateľom v užívateľskom účte je užívateľ povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené užívateľom v užívateľskom účte a pri objednaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a aktuálne. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, pričom kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac ako jeden (1) rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.
 13. Objednávkový formulár je formulár nachádzajúci sa na webovej stránke obsahujúci najmä informácie o objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar, údaje o požadovanom spôsobe doručenia tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, vyplnením ktorého si kupujúci záväzne objednáva od predávajúceho tovar.
 14. Objednávkou je úplné vyplnenie objednávkového formulára t.j. „vloženie“ tovaru užívateľom do elektronického nákupného košíka na webovej stránke a odoslanie vyplneného objednávkového formulára predávajúcemu. Momentom odoslania objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s VOP platnými v čase odoslania objednávkového formulára a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy a potvrdzuje, že pred uskutočnením objednávky sa s VOP riadne oboznámil a s VOP bez výhrad súhlasí.
 15. Kúpna cena je cena v EURO za tovar uvedená v aktuálnej ponuke, objednávke a v potvrdení objednávky a vždy zahŕňa DPH.
 16. Pôvodná cena znamená cenu tovaru alebo služby, za ktorú predmetný tovar alebo službu NaturSLIM ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jeho prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.
 1. KÚPNA ZMLUVA
 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky e-mailom zo strany predávajúceho po prijatím objednávky predávajúcim. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod IV. Objednávanie.
 2. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 3. Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho vopred a informovať ho, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane, kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. VII (Odstúpenie od zmluvy) vrátiť.
 4. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Na základe dlhodobých skúseností zákazníkov NaturSLIM, NaturSLIM nezáväzne doporučuje kupujúcemu k vybraným tovarom súvisiace obľúbené a doporučené tovary alebo služby, ktoré môže kupujúci z objednávky jednoducho odstrániť, a to odkliknutím doporučenej služby alebo tovaru v košíku objednávky pred dokončením transakcie. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 5. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 6. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 7. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 8. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.
 9. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
 10. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.
 11. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, akosti a prevedení.
 12. Ak nie je dojedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí, ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu
 13. S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zabezpečeniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 3.500,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.
 14. V prípade predobjednávky tovaru kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude NaturSLIM kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru NaturSLIM. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude NaturSLIM vrátený, alebo kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. NaturSLIM si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzal NaturSLIM v okamihu predobjednávania tovaru kupujúcim do takej miery, že od NaturSLIM nebude možné rozumne požadovať, aby bol predobjednávkou viazaný, má NaturSLIM právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať kupujúceho.
 1. INFORMÁCIE O TOVARE A CENE
 1. Kúpna cena je cena tovaru uvedená v aktuálnej ponuke na webovej stránke, objednávke a v potvrdení objednávky a nezahŕňa náklady na prepravu tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.
 3. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 4. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému NaturSLIM, je NaturSLIM oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. NaturSLIM v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:
 1. cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu)
 2. u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic
 3. zľava na tovar presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.
 1. NaturSLIM upozorňuje, že informačný systém NaturSLIM uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto kupujúci povinný kontaktovať NaturSLIM a informáciu o správnosti ceny si overiť.
 2. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 3. NaturSLIM si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci informovaný.
 4. Ďalej si NaturSLIM vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:
 1. zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;
 2. zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
 3. zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny;
 4. NaturSLIM zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.
 1. OBJEDNÁVANIE TOVARU
 1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu na webovej stránke a to buď ako registrovaný užívateľ alebo, ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, ako neregistrovaný užívateľ.
 2. Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky webovej stránke.
 3. Kupujúci, ktorý je užívateľom, si po prihlásení do užívateľského účtu, vybratí konkrétneho tovaru a zvolení počtu kusov, klikne na ikonu „vložiť do košíka“. Po skončení objednávania kupujúci potvrdí svoju objednávku kliknutím na ikonu „objednať tovar.“
 4. Následne kupujúci vyplňuje svoje osobné údaje, spôsob dopravy a objednávku odosiela.
 5. Predávajúci elektronicky potvrdí objednávku bezodkladne po jej doručení. V krátkej dobe bude kupujúci kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom.
 6. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota.
 7. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 9. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 10. Každá objednávka pre fyzické osoby musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu, telefonické číslo alebo email, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru.
 11. Každá objednávka pre fyzické osoby-podnikateľov musí obsahovať: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, dodaciu adresu, telefonické číslo alebo email, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru.
 12. Každá objednávka pre právnické osoby musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, adresu dodania (ak je iná ako adresa sídla), IČO, IČ DPH, kontaktnú osobu s uvedením mena a priezviska, telefonické číslo alebo email, spôsob úhrady za tovar, spôsob prepravy a prevzatia tovaru a fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa sídla alebo adresa dodania).
 13. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 14. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 15. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.
 3. Kupujúci je povinný odstúpenie a tovar zaslať, alebo odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru na adrese DrSlim centrum, Teslova 15, 821 01 Bratislava. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu NaturSLIM, oznámiť osobne v ktorejkoľvek predajni NaturSLIM, oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne môže registrovaný zákazník použiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránkach drslim.sk.
 5. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).
 6. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
 7. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 8. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 1. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 2. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 3. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 4. v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný
 1. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
 2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 3. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi NaturSLIM a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má NaturSLIM právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.
 4. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu zaslaný.
 6. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1860 EUR vr. DPH.
 7. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho podnikateľa späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 8. Ak bude umožnené kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak kupujúci berie na vedomie, že NaturSLIM si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá NaturSLIM vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.
 9. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 10. Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.drslim.sk.
 11. Okrem prípadov stanovených zákonom je NaturSLIM oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a NaturSLIM tak, že NaturSLIM kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany NaturSLIM.
 12. Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.
 13. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla skladu alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho naturslim.sk@gmail.com.
 14. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v neporušenom stave, v originálnom a nepoškodenom obale. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetku spôsobenú škodu. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať pohľadávku na náhradu škody za pohľadávku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 15. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté platby kupujúcemu (spotrebiteľovi) skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci (spotrebiteľ) zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 16. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, nezostáva darovacia zmluva ohľadom takého darčeku v účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 17. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:
 1. pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky
 2. kupujúci objednaný neprevezme tovar od prepravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho
 3. kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní
 4. predávajúci nie je schopný dodať tovar najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje
 1. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 2. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu pokiaľ nedošlo k odstúpeniu z dôvodov uvedených pod písm. b) a c) v predchádzajúcom odseku. Tieto nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
 1. platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru vo výdajnom mieste
 2. platba vopred bankovým prevodom
 3. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou)
 4. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), pričom príslušná banka si automaticky zapamätá kupujúcim zadané údaje o platobnej karte kupujúceho pre budúce platby (zrušiť túto možnosť môže kupujúci v sekcii Môj NaturSLIM – podsekcia osobné údaje)
 5. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca)
 6. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),
 1. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
 3. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 4. V prípade platby platobnou kartou na pobočke je kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.
 1. DODACIE PODMIENKY
 1. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
 1. osobný odber
 2. zasielanie prepravnou službou
 3. zasielanie kuriérom (po Bratislave)
 4. zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu
 1. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému NaturSLIM nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.
 2. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa kupujúci preukáže identifikačným PIN kódom, ktorý NaturSLIM pošle na telefónne číslo uvedené kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tento identifikačný PIN kód nebol sprístupnený inej osobe a aby nebol zneužitý iným spôsobom.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaným tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže NaturSLIM alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.drslim.sk. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže NaturSLIM, alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.
 5. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 6. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu poskodena.zasielka@drslim.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 7. V prípade, že výherca vyhraje v súťaži usporiadanej NaturSLIM, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené NaturSLIM výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.
 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, za vady, ktoré má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí nezodpovedná kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
 3. Záručná doba je podľa dátumu uvedeného na obale tovaru, s výnimkami stanovenými zákonom. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za dodaného vady tovaru. ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie predmetu zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov SR.
 5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 6. Práva z chybného plnenia (reklamácie) uplatňuje kupujúci písomne u predávajúceho prostredníctvom emailovej korešpondencie na adrese: naturslim.sk@gmail.com.
 7. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
 8. Reklamačné konanie sa začína dňom:
 1. doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie
 2. doručenia reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
 1. O uplatnení reklamácii vydá predávajúci alebo určená osoba kupujúcemu potvrdenie, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu.
 2. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
 3. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby, alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim..
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a vedenia užívateľského účtu, spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, a to výhradne v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim za účelom zasielania marketingových informácií kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Predávajúci po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov kupujúceho.
 4. Kupujúci vyhlasuje, že spracúva len správne úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.
 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES
 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito podmienkami ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ sa riadia zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č.102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Odchýlne ustanovenie od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlne zjednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s právnymi predpismi.
 3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
 4. Prípadné spory medzi NaturSLIM a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na NaturSLIM pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 5. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.
 6. Kontaktnou e-mailovou adresou NaturSLIM je info@drslim.sk, pričom NaturSLIM odporúča kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára.
 7. Prílohu VOP tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 05.02.2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.