Čo sú súbory cookies

Naša webová stránka využíva súbory cookies z dôvodov zlepšenia poskytovania služieb vám – našim zákazníkom. Súbory cookies sú  malé textové súbory, ktoré sú navštívenou webovou lokalitou uložené do vášho počítača alebo mobilného zariadenia / tabletu či telefónu/. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality Vám potom umožnia použiť rovnaké predvoľby. Súbory cookies obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa – samozrejme len ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli.

Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nepoužívame ich na zhromažďovanie  osobných  údajov  a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Súbory cookies môžu byť  dočasné alebo  trvalé. Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril.

  • Okrem vyššie spomínaných funkcií súbory cookies výrazne ovplyvňujú   funkčnosť  našej internetovej  stránky, pomáhajú eliminovať problémy pri dokončení objednávkového procesu
  • sú nápomocné pri zisťovaní Vami najčastejšie používaných stránok a funkcií ,  na základe čoho vieme  čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám
  • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si najčastejšie prehliadate, aby sa Vám  pri pozeraní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa Vám nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemáte záujem

Delenie cookies z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookies plnia

  • konverzné – umožňujú merať a vyhodnocovať  konverzie / výkon/  rôznych predajných kanálov
  • trackingové (sledovacie) – v kombinácii s konverznými  analyzujú výkon rôznych predajných kanálov
  • remarketingové – slúžia  na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
  • analytické – pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
  • esenciálne – sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Ako si môžete upraviť cookies vo svojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

Ochrana osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, právnickou osobou, ktorá bola založená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a ktorá nie je ničím obmedzená pri uzatváraní zmlúv.

1.2. Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony.

1.3. Dotknutými osobami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú kupujúci, fyzické osoby – spotrebitelia, na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

1.4. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov je obchodná spoločnosť NaturSlim, s.r.o..

Článok II.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán vo vzťahu k osobným údajom spracovávanými Prevádzkovateľom za účelom plnenia ich zmluvných povinností podľa kúpnej zmluvy, uzatvorenej podľa všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

Článok III.

Spracúvanie osobných údajov, zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

3.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytla Dotknutá osoba alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe objednávky Dotknutej osoby.

3.2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje Dotknutej osoby a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3.3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto Zmluvy spracúvať:

• titul, meno a priezvisko Dotknutej osoby

• bydlisko Dotknutej osoby

• fakturačná adresa Dotknutej osoby

• adresa dodania tovaru Dotknutej osoby

• doklad totožnosti Dotknutej osoby

• vlastnoručný podpis Dotknutej osoby

• telefonický kontakt Dotknutej osoby

• e-mailová adresa, prípadne iný elektronický komunikačný kanál na Dotknutú osobu

• číslo účtu Dotknutej osoby

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ bude spracúvať a zodpovedať za osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v článku III. bod. 3.3 tejto Zmluvy vo svojom informačnom systéme.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený zdieľať osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v článku III. bod 3.3. tejto Zmluvy s inými obchodnými spoločnosťami, s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zasielateľskú, prípadne inú zmluvu súvisiacu s prepravou („Spolupracujúce obchodné spoločnosti“) a to za účelom doručovania zásielok Dotknutej osobe.

Článok IV.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

4.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov Dotknutej osoby je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

4.2. Účelom spracovania osobných údajov Dotknutej osoby je vybavenie objednávky Dotknutej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom.

4.3. Ako vyplýva zo všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.

Článok V.

Podmienky spracúvania

5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený na spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby, s ktorou Prevádzkovateľ uzatvoril platnú kúpnu zmluvu podľa všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

5.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe objednávky Dotknutej osoby, resp. kúpnej zmluvy za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy.

5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje Dotknutej osoby na iné resp. rozdielne účely ako na tie, ktoré sa požadujú na splnenie predmetu platnej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

5.4. Prevádzkovateľ bude na základe tejto Zmluvy vykonávať s osobnými údajmi Dotknutej osoby iba operácie potrebné na splnenie účelu tejto Zmluvy a platne uzavretej kúpnej zmluvy, a to ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, uchovávanie a likvidáciu. Uvedené sa netýka zákonných povinností, ako aj prípadného oprávneného záujmu, v rámci ktorých Prevádzkovateľ koná vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

5.5. Prevádzkovateľ podľa typu spracovateľskej činnosti a účelu spracovávania osobných údajov, poskytne Dotknutej osobe informácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v zmysle ustanovenia § 19, ustanovenia § 20 a ustanovenia § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.

5.6. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením tretím osobám, ako aj pred akýmikoľvek inými neprístupnými spôsobmi spracúvania. Za týmto účelom Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktorú sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

5.7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje Dotknutej osoby boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu Dotknutej osoby len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

5.8. Prevádzkovateľ je povinný zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil v súlade s ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.9. Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch Dotknutej osoby. Získané osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci nesmú využiť pre osobnú potrebu, ani ich nesmú zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou ich poskytnutia Spolupracujúcim obchodným spoločnostiam a ich zamestnancom, ktorým osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené jedine a výlučne na naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovávať aj po skončení platnosti kúpnej zmluvy.

5.10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami Dotknutej osoby, neohrozovať ani nepoškodzovať jej práva a právom chránené záujmy a taktiež sa zaväzuje, že svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu osobnosti a súkromia Dotknutej osoby.

5.11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k osobným údajom získaným od Dotknutej osoby len oprávneným osobám (t. j. Spolupracujúce obchodné spoločnosti, Prevádzkovateľom a Spolupracujúcimi obchodnými spoločnosťami poverené osoby, zodpovedné osoby, prípadne osoby, ktorým to umožňuje osobitný zákon).

5.12. Prevádzkovateľ uvádza a Dotknutá osoba berie na vedomie, že Spolupracujúcou obchodnou spoločnosťou ku dňu podpisu tejto Zmluvy, s ktorou má Prevádzkovateľ uzavretú Zasielateľskú zmluvu, a ktorú Prevádzkovateľ využíva na plnenie zasielateľských služieb je obchodná spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26367/B.

Článok VI.

Doba uchovávania osobných údajov

6.1. Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje Dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

6.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľ všetky osobné údaje Dotknutej osoby zlikviduje.

Článok VII.

Práva Dotknutej osoby

7.1. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má Dotknutá osoba právo na:

• prístup ku svojím osobným údajom podľa ustanovenia § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,

• opravu osobných údajov podľa ustanovenia § 22 Zákona o ochrane osobných údajov, poprípade obmedzenie spracovania osobných údajov podľa ustanovenia § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,

• výmaz osobných údajov podľa ustanovenia § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,

• prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,

• vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov podľa ustanovenia § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,

• odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Prevádzkovateľa.

7.2. Dotknutá osoba má ďalej právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnieva, že bolo porušené právo Dotknutej osoby na ochranu osobných údajov.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu osoba Zmluvnými stranami.

8.2. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa v budúcnosti z akéhokoľvek dôvodu bude považovať za neplatné alebo nevykonateľné, budú tieto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia považované za oddelené od zvyšných ustanovení, ktoré ostanú medzi Zmluvnými stranami v platnosti.

8.3. Túto Zmluvu je možné meniť len po dohode oboch Zmluvných strán a to formou písomných dodatkov k tejto Zmluve.

8.4. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto Zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov ako i ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení Zmluvy.

8.6. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto Zmluva môže byť podpísaná aj elektronicky a to najmä, nie však výlučne, bežným elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom, iným akceptovateľným elektronickým podpisom alebo softvérom na vytvorenie elektronického podpisu (napr. PandaDoc a iné). Podpísanie tejto Zmluvy prostredníctvom elektronického podpisu v celom rozsahu nahrádza fyzický podpis, pričom za uzatvorenú sa považuje aj Zmluva podpísaná iba elektronickými podpismi.

8.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, túto uzatvárajú slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, právnickou osobou, ktorá bola založená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a ktorá nie je ničím obmedzená pri uzatváraní zmlúv.

1.2. Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony.

1.3. Dotknutými osobami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú kupujúci, fyzické osoby – spotrebitelia, na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

1.4. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov je obchodná spoločnosť NaturSlim, s.r.o..

Článok II.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán vo vzťahu k osobným údajom spracovávanými Prevádzkovateľom za účelom plnenia ich zmluvných povinností podľa kúpnej zmluvy, uzatvorenej podľa všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

Článok III.

Spracúvanie osobných údajov, zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

3.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytla Dotknutá osoba alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe objednávky Dotknutej osoby.

3.2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje Dotknutej osoby a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3.3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto Zmluvy spracúvať:

• titul, meno a priezvisko Dotknutej osoby

• bydlisko Dotknutej osoby

• fakturačná adresa Dotknutej osoby

• adresa dodania tovaru Dotknutej osoby

• doklad totožnosti Dotknutej osoby

• vlastnoručný podpis Dotknutej osoby

• telefonický kontakt Dotknutej osoby

• e-mailová adresa, prípadne iný elektronický komunikačný kanál na Dotknutú osobu

• číslo účtu Dotknutej osoby

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ bude spracúvať a zodpovedať za osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v článku III. bod. 3.3 tejto Zmluvy vo svojom informačnom systéme.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený zdieľať osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v článku III. bod 3.3. tejto Zmluvy s inými obchodnými spoločnosťami, s ktorými má Prevádzkovateľ uzavretú zasielateľskú, prípadne inú zmluvu súvisiacu s prepravou („Spolupracujúce obchodné spoločnosti“) a to za účelom doručovania zásielok Dotknutej osobe.

Článok IV.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

4.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov Dotknutej osoby je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

4.2. Účelom spracovania osobných údajov Dotknutej osoby je vybavenie objednávky Dotknutej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom.

4.3. Ako vyplýva zo všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, pričom bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť.

Článok V.

Podmienky spracúvania

5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený na spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby, s ktorou Prevádzkovateľ uzatvoril platnú kúpnu zmluvu podľa všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

5.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe objednávky Dotknutej osoby, resp. kúpnej zmluvy za účelom splnenia svojich povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy.

5.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje Dotknutej osoby na iné resp. rozdielne účely ako na tie, ktoré sa požadujú na splnenie predmetu platnej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

5.4. Prevádzkovateľ bude na základe tejto Zmluvy vykonávať s osobnými údajmi Dotknutej osoby iba operácie potrebné na splnenie účelu tejto Zmluvy a platne uzavretej kúpnej zmluvy, a to ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, uchovávanie a likvidáciu. Uvedené sa netýka zákonných povinností, ako aj prípadného oprávneného záujmu, v rámci ktorých Prevádzkovateľ koná vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

5.5. Prevádzkovateľ podľa typu spracovateľskej činnosti a účelu spracovávania osobných údajov, poskytne Dotknutej osobe informácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v zmysle ustanovenia § 19, ustanovenia § 20 a ustanovenia § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.

5.6. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením tretím osobám, ako aj pred akýmikoľvek inými neprístupnými spôsobmi spracúvania. Za týmto účelom Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktorú sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

5.7. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje Dotknutej osoby boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu Dotknutej osoby len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

5.8. Prevádzkovateľ je povinný zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil v súlade s ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.9. Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch Dotknutej osoby. Získané osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci nesmú využiť pre osobnú potrebu, ani ich nesmú zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť s výnimkou ich poskytnutia Spolupracujúcim obchodným spoločnostiam a ich zamestnancom, ktorým osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené jedine a výlučne na naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovávať aj po skončení platnosti kúpnej zmluvy.

5.10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami Dotknutej osoby, neohrozovať ani nepoškodzovať jej práva a právom chránené záujmy a taktiež sa zaväzuje, že svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu osobnosti a súkromia Dotknutej osoby.

5.11. Prevádzkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k osobným údajom získaným od Dotknutej osoby len oprávneným osobám (t. j. Spolupracujúce obchodné spoločnosti, Prevádzkovateľom a Spolupracujúcimi obchodnými spoločnosťami poverené osoby, zodpovedné osoby, prípadne osoby, ktorým to umožňuje osobitný zákon).

5.12. Prevádzkovateľ uvádza a Dotknutá osoba berie na vedomie, že Spolupracujúcou obchodnou spoločnosťou ku dňu podpisu tejto Zmluvy, s ktorou má Prevádzkovateľ uzavretú Zasielateľskú zmluvu, a ktorú Prevádzkovateľ využíva na plnenie zasielateľských služieb je obchodná spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26367/B.

Článok VI.

Doba uchovávania osobných údajov

6.1. Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje Dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

6.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľ všetky osobné údaje Dotknutej osoby zlikviduje.

Článok VII.

Práva Dotknutej osoby

7.1. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má Dotknutá osoba právo na:

• prístup ku svojím osobným údajom podľa ustanovenia § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,

• opravu osobných údajov podľa ustanovenia § 22 Zákona o ochrane osobných údajov, poprípade obmedzenie spracovania osobných údajov podľa ustanovenia § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,

• výmaz osobných údajov podľa ustanovenia § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,

• prenosnosť osobných údajov podľa ustanovenia § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,

• vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov podľa ustanovenia § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,

• odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Prevádzkovateľa.

7.2. Dotknutá osoba má ďalej právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, ak sa domnieva, že bolo porušené právo Dotknutej osoby na ochranu osobných údajov.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu osoba Zmluvnými stranami.

8.2. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa v budúcnosti z akéhokoľvek dôvodu bude považovať za neplatné alebo nevykonateľné, budú tieto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia považované za oddelené od zvyšných ustanovení, ktoré ostanú medzi Zmluvnými stranami v platnosti.

8.3. Túto Zmluvu je možné meniť len po dohode oboch Zmluvných strán a to formou písomných dodatkov k tejto Zmluve.

8.4. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto Zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov ako i ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení Zmluvy.

8.6. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto Zmluva môže byť podpísaná aj elektronicky a to najmä, nie však výlučne, bežným elektronickým podpisom, zaručeným elektronickým podpisom, iným akceptovateľným elektronickým podpisom alebo softvérom na vytvorenie elektronického podpisu (napr. PandaDoc a iné). Podpísanie tejto Zmluvy prostredníctvom elektronického podpisu v celom rozsahu nahrádza fyzický podpis, pričom za uzatvorenú sa považuje aj Zmluva podpísaná iba elektronickými podpismi.

8.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, túto uzatvárajú slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.